ประเภทสมาชิก อายุรถยนต์ 0-9 ปี

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท CWC VIP Member Package CODE: 9412

ERS CWC package 1990

ประเภทสมาชิกรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 0-9 ปี

อัตราค่าสมัครสมาชิก 1,990 บาท / 1 คัน / ปี
 

CWC 1990 benfit 1

CWC 1990 benfit 2

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับสมาชิก 

1. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เช่น ยางแบน , สตาร์ทไม่ติด, แบตเตอรี่หมด, ความร้อนขึ้นสูง ฯลฯ โดยทางบริษัทฯจะให้บริการสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากกรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ เพิ่มเติม ทางสมาชิกหรือผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

2. บริการรถยก/ลากฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรีค่าบริการในระยะทาง 30 กิโลเมตรแรก/ครั้ง/เหตุฉุกเฉิน โดยเริ่มนับระยะทางเริ่มต้น ณ จุดเกิดเหตุฉุกเฉิน ไปยังปลายทางที่สมาชิกเลือกไว้ หากระยะทางที่ใช้บริการเกิน 30 กิโลเมตร ทางบริษัทฯจะคิดค่าบริการเพิ่ม กิโลเมตรละ 25 บาท ทางสมาชิกหรือผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น (วัดระยะทางโดย Google map)

3. บริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับการพ่วงแบตเตอรี่ กรณีที่รถสตาร์ทไม่ติดอยู่บริเวณที่พักอาศัย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่หากพ่วงแบตเตอรี่แล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ และจำเป็นต้องใช้บริการยก/ลาก ทางสมาชิกหรือผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าบริการเพิ่มเติม

4. บริการเติมน้ำมันฉุกเฉินจำนวน 10 ลิตรฟรี  ในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินขณะเดินทาง จำกัดสิทธิ์เพียง 1 ครั้ง/ปี โดยระยะทางจากจุดที่รถสมาชิกน้ำมันหมด จะต้องไม่เกิน 200 กิโลเมตร ตามที่อยู่ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ (วัดระยะทางโดย Google map สามารถเช็คจุดลงทะเบียนได้จากเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิก) หากเกิดเหตุฉุกเฉินน้ำมันหมดขึ้นอีก ภายในปีนั้น ทางบริษัทฯพร้อมช่วยเหลือในการติดต่อ/ประสานงานกับตัวแทนบริการใกล้เคียงในการเข้าช่วยเหลือสมาชิก โดยทางสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. บริการจัดส่งรถกลับภูมิลำเนาฟรี หรือ บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ฟรี ตามเงื่อนไขดังนี้

 1. บริการจัดส่งรถกลับภูมิลำเนา ในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ ต้องเข้ารับการรักษาทันที และส่งผลให้ไม่สามารถขับรถได้ ทางบริษัทฯจะดำเนินการจัดหาคนขับหรือส่งรถบริการนำรถของท่านสมาชิก ส่งกลับไปยังที่พักอาศัย ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ โดยระยะทางจากจุดเกิดเหตุจะต้องไม่เกิน 200 กิโลเมตร ตามที่อยู่ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ (วัดระยะทางโดย Google map) (สามารถเช็คจุดลงทะเบียนได้จากเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิก)
 2. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและบริการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯจะช่วยเหลือรับผิดชอบค่าใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตามเงื่อนไข ดังนี้
 • จากจุดเกิดเหตุ ในระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร ถึงที่อยู่ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ (วัดระยะทางโดย Google map สามารถเช็คจุดลงทะเบียนได้จากเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิก) บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 1,000 บาท
 • จากจุดเกิดเหตุ ที่อยู่นอกพื้นที่ที่เกิน 200 กิโลเมตร ของที่อยู่ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ (วัดระยะทางโดย Google map สามารถเช็คจุดลงทะเบียนได้จากเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิก) บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 2,000 บาท

หมายเหตุข้อ 5 : เฉพาะรายการ A,B ท่านสมาชิกสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งต่อหนึ่งเหตุการณ์เท่านั้น จำกัดสิทธิ์เพียง 1 ครั้ง/ปี

6. บริการช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทาง จำนวนไม่เกิน 300 บาท จำกัดสิทธิ์เพียง 1 ครั้ง/ปี สำหรับกรณีที่พนักงานบริการของบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาได้ ณ จุดเกิดเหตุ และมีความจำเป็นจะต้องใช้บริการยก/ลาก โดยระยะทางจากจุดเกิดเหตุจะต้องไม่เกิน 200 กิโลเมตร ตามที่อยู่ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ (วัดระยะทางโดย Google map สามารถเช็คจุดลงทะเบียนได้จากเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิก)

7. บริการอำนวยความสะดวก สบาย ตามความจำเป็นในการใช้งานของสมาชิก เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนอกพื้นที่ เมื่อรถของสมาชิกเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่สามารถซ่อมแซมหรือแก้ไขเสร็จภายในวันเดียว และจะต้องใช้บริการยก/ลาก โดยระยะทางจากจุดเกิดเหตุจะต้องเกิน 200 กิโลเมตร จากที่อยู่ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ (วัดระยะทางโดย Google map สามารถเช็คจุดลงทะเบียนได้จากเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิก) บริษัทฯขอมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก ตามเงื่อนไข ดังนี้

 1. รถเช่าจำนวน 1 วัน มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท โดยสมาชิกจะต้องแจ้งขอรับสิทธิ์มายังบริษัทฯภายในวันที่เรียกใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเท่านั้น และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อ 7. เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนดและบริษัทฯแจ้งอนุมัติสิทธิ์ สมาชิกสามารถดำเนินการสำรองจ่ายการจัดหารถเช่า แล้วนำเอกสารใบเสร็จการเช่ารถ มาเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทฯภายใน 3 วันทำการ และบริษัทฯจะดำเนินการคืนค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารประกอบครบเรียบร้อย
 2. ที่พัก/โรงแรม จำนวน 1 คืน มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท โดยสมาชิกจะต้องแจ้งขอรับสิทธิ์มายังบริษัทฯภายในวันที่เรียกใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเท่านั้น และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อ 7. เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนดและบริษัทฯแจ้งอนุมัติสิทธิ์ สมาชิกสามารถดำเนินการสำรองจ่ายค่าที่พัก/โรงแรม แล้วนำเอกสารใบเสร็จค่าที่พัก/โรงแรม มาเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทฯภายใน 3 วันทำการ และบริษัทฯจะดำเนินการคืนค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารประกอบครบเรียบร้อย
 3. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดภายในประเทศ จำนวน 2 ท่าน มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยสมาชิกจะต้องแจ้งขอรับสิทธิ์มายังบริษัทฯภายในวันที่เรียกใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเท่านั้น และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อ 7. เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนดและบริษัทฯแจ้งอนุมัติสิทธิ์ สมาชิกสามารถดำเนินการสำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดภายในประเทศ แล้วนำเอกสารใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบิน มาเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทฯภายใน 3 วันทำการ และบริษัทฯจะดำเนินการคืนค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารประกอบครบเรียบร้อย

หมายเหตุข้อ 7 : เฉพาะรายการ A,B,C ท่านสมาชิกสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งต่อหนึ่งเหตุการณ์เท่านั้น จำกัดสิทธิ์เพียง 1 ครั้ง/ปี

 

เงื่อนไขหลักในการให้บริการ

 1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับรถยนต์ที่มีการดัดแปลง, รถโหลดเตี้ย, รถแข่งทุกประเภท, รถเชิงพาณิชย์
 2. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการรถยนต์สมาชิกที่เสีย เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ, ภัยพิบัติ, ภัยทางธรรมชาติและพื้นที่ที่เกิดการจลาจลทุกกรณี
 3. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการรถยนต์สมาชิกที่อยู่ระหว่างการใช้บริการศูนย์บริการหรืออู่บริการ (กรณีย้ายศูนย์/ย้ายอู่)
 4. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการบริเวณพื้นที่บนเขา บนดอยและบนเกาะทั้งหมด (ยกเว้นเกาะภูเก็ต) แต่ยังคงให้บริการติดต่อ/ประสานแก่สมาชิก
 5. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) แต่ยังคงให้บริการติดต่อ/ประสานแก่สมาชิก
 6. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเนื่องจากเป็นกรณีช่วยเหลือซ้ำซ่อน ที่เกิดจากผู้ใช้บริการยังไม่ได้นำยานพาหนะไปแก้ไขหรือซ่อมแซม
 7. สิทธิ์ความคุ้มครองสมาชิก จะเริ่มภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากทางบริษัทได้รับข้อมูลการสมัครและหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อย
 8. บริษัทฯจะยึดที่อยู่ของสมาชิกตามที่ระบุไว้ เป็นจุดลงทะเบียนของสมาชิกกับบริษัทฯในการใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขต่างๆ
 9. รายละเอียการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ
 10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

เรียกใช้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินคาร์เวิลด์คลับ ตลอด 24 ชม. โทร 02-015-1919 

 

สำหรับท่านใดสนใจสมัครสมาชิกและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทาง Carworld Club

โทร : 02-015-1919 ต่อ 2 

E-mail : sales_marketing@cwc.co.th

Facebook CWC : Carworld Club ขับอุ่นใจ ทั่วไทย 24 ชั่วโมง

Line Official : Add Friend