ประเภทสมาชิก อายุรถยนต์ 0-9 ปี

ประเภทสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท VIP (1,990 บาท ปี/คัน)
( อายุรถยนต์ 0-9 ปี )

1.ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย เป็นระยะเวลา 1 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่รวมค่าอะไหล่) เช่น ยางแบน , สตาร์ทไม่ติด, แบตเตอรี่หมด, ความร้อนขึ้นสูง ฯลฯ

2.ฟรี! บริการยก / ลากฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะทาง 30 กิโลเมตร ต่อครั้ง หากเกิน 30 กิโลเมตร คิดเพิ่ม กม.ละ 25 บาท

3.ฟรี! ค่าน้ำมัน 10 ลิตร ในกรณีน้ำมันสมาชิกหมดฉุกเฉินและระยะทางไม่เกิน 200 กม. ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ CWC ยินดีมอบ น้ำมันให้มูลค่า 10 ลิตร เพื่อให้ท่านเดินทางต่อไป (จำกัดเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น)(**ดูจากสถานที่ระบุลงทะเบียนจัดส่งเอกสาร**)

4.(A) ฟรี! ค่าเช่ารถ ในกรณีที่พนักงานของ CWC ไม่สามารถซ่อมรถยนต์ของสมาชิกเสร็จภายในวันเดียว ท่านจะได้รับ รถเช่าจำนวน 1 วัน มูลค่าวันละ 1,500 บาท และต้องมีระยะทางเกินกว่า 200 กม. จากพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ

   (B) ฟรี! โรงแรม 1 คืน เมื่อรถยนต์ของท่านเกิดเหตุขัดข้อง นอกพื้นที่ ที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนที่อยู่ไว้กับบริษัทฯ เกินกว่า 200 กม. และไม่สามารถซ่อม หรือแก้ไขรถของท่านให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นได้ CWC ยินดีมอบห้องพักโรงแรมของจังหวัดนั้น ๆ ให้ท่าน ฟรี มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท โดยท่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินของโรงแรมนั้นๆ มาเบิกกับบริษัทฯ ได้ในภายหลัง

   (C)ฟรี!  ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในกรณีที่รถของท่านสมาชิกเสียเกินกว่า 200 กม. ที่ได้แจ้งไว้กับทาง CWC และไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายในวันเดียว ท่านมีสิทธิ์รับตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดกลับภูมิลำเนาเดิม จำนวน 2 ท่าน มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท

(หมายเหตุ : เฉพาะรายการ A,B,C ท่านสมาชิกสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งต่อหนึ่งเหตุการณ์เท่านั้น)(จำกัด 1 ครั้ง/ปี)

5.ฟรี! บริการจัดส่งรถกลับภูมิลำเนา หรือ บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ เงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษ ดังนี้ 

     A) จัดส่งรถกลับภูมิลำเนา ในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ และเข้ารักษาพยาบาลไม่สามารถขับรถได้ บริษัทฯ จะจัดหาคนขับขี่หรือส่งรถบริการนำรถยนต์ของท่านสมาชิก กลับที่พัก ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทาง CWC และระยะทางจะต้องไม่เกิน 200 กม. ตามที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ

          หรือ

     B) บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และ บริการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัท ฯ ในระยะทางไม่เกิน 200 กม. CWC รับผิดชอบค่าใช้จ่ายมูลค่า 1,000 บาท หรืออยู่นอกพื้นที่เกินกว่า 200 กม. รับผิดชอบค่าใช้จ่าย มูลค่า 2,000 บาท

     (หมายเหตุ : เฉพาะรายการ A,B ท่านสมาชิกสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งต่อหนึ่งเหตุการณ์เท่านั้น (จำกัด 1 ครั้ง/ปี))

6.ฟรี!  สิทธิ์การเบิกค่าพาหนะในการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกเรียกใช้บริการฉุกเฉิน แต่พนักงานบริการของบริษัท ฯ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ณ จุดเกิดเหตุ และ มีความจำเป็นต้องลาก/จูง ในระยะทางไม่เกิน 200 กม. ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ฯ ท่านสามารถใช้สิทธิ์การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางได้ไม่เกิน 300 บาท/ครั้ง (จำกัด 1 ครั้ง/ปี)(**สถานที่ลงทะเบียนระบุดูจากที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร**)

     เงื่อนไขหลักในการให้บริการ

                 คุ้มครองรถยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนกับ CWC เท่านั้น

                 ขอสงวนสิทธิ์รถยนต์ที่มีการดัดแปลง,รถโหลดเตี้ย,รถแข่งทุกประเภท ,รถเชิงพาณิชย์

                 ขอสงวนสิทธิ์ไม่บริการรถยนต์ที่เสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี

                 ขอสงวนสิทธิ์ไม่บริการรถยนต์ ที่อยู่ระหว่างซ่อมในศูนย์บริการ หรือ อู่บริการ (กรณีย้ายศูนย์/ย้ายอู่)

                 พื้นที่การบริการ 77 จังหวัด ยกเว้น พื้นที่เสี่ยงภัย 3 ชายแดนจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส)

                 สมัครสมาชิกคุ้มครองภายใน 24 ชั่วโมง (หลังจากบริษัทฯได้รับใบสมัครฯและการชำระเงิน)

 

สายด่วนเรียกใช้บริการ 24 ชม. โทร 02-015-1919 กด 1

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายสมัครสมาชิก โทร 02-015-1919 กด 2