ประเภทสมาชิก อายุรถยนต์ 0-9 ปี

ประเภทสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกประเภท VIP (1,990 บาท ปี/คัน)
( อายุรถยนต์ 0-9 ปี )

ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย เป็นระยะเวลา 1 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่รวมค่าอะไหล่) เช่น ยางแบน , สตาร์ทไม่ติด, แบตเตอรี่หมด, ความร้อนขึ้นสูง ฯลฯ

ฟรี! บริการลากจูง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะทาง 30 กิโลเมตร ต่อครั้ง หากเกิน 30 กิโลเมตร คิดเพิ่ม กม.ละ 25 บาท

ฟรี ค่าน้ำมัน 10 ลิตร ในกรณีน้ำมันสมาชิกหมดฉุกเฉินและระยะทางไม่เกิน 200 กม. ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ CWC ยินดีมอบ น้ำมันให้มูลค่า 10 ลิตร เพื่อให้ท่านเดินทางต่อไป (จำกัดเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น)

(A) ฟรี! ค่าเช่ารถ ในกรณีที่พนักงานของ CWC ไม่สามารถซ่อมรถยนต์ของสมาชิกเสร็จภายในวันเดียว ท่านจะได้รับ รถเช่าจำนวน 1 วัน มูลค่าวันละ 1,500 บาท และต้องมีระยะทางเกินกว่า 200 กม. จากพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ

(B) ฟรี! โรงแรม 1 คืน เมื่อรถยนต์ของท่านเกิดเหตุขัดข้อง นอกพื้นที่ ที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนที่อยู่ไว้กับบริษัทฯ เกินกว่า 200 กม. และไม่สามารถซ่อม หรือแก้ไขรถของท่านให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นได้ CWC ยินดีมอบห้องพักโรงแรมของจังหวัดนั้น ๆ ให้ท่าน ฟรี มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท โดยท่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินของโรงแรมนั้นๆ มาเบิกกับบริษัทฯ ได้ในภายหลัง

(C)ฟรี!  ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในกรณีที่รถของท่านสมาชิกเสียเกินกว่า 200 กม. ที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนที่อยู่ไว้กับบริษัทฯ CWC และไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายในวันเดียว ท่านมีสิทธิ์รับตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดกลับภูมิลำเนาเดิม จำนวน 2 ท่าน มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท

(หมายเหตุ : เฉพาะรายการ A,B,C ท่านสมาชิกสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งต่อหนึ่งเหตุการณ์เท่านั้น)

ฟรี! จัดส่งรถกลับภูมิลำเนา ในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ และเข้ารักษาพยาบาลไม่สามารถขับรถได้ บริษัทฯ จะจัดหาคนขับขี่หรือส่งรถบริการนำรถยนต์ของท่านสมาชิก กลับที่พัก ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทาง CWC และระยะทางจะต้องไม่เกิน 200 กม. ตามที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ

ฟรี! บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และ บริการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัท ฯ ในระยะทางไม่เกิน 200 กม. CWC รับผิดชอบค่าใช้จ่ายมูลค่า 1,000 บาท หรืออยู่นอกพื้นที่เกินกว่า 200 กม. รับผิดชอบค่าใช้จ่าย มูลค่า 2,000 บาท

ฟรี!  สิทธิ์การเบิกค่าพาหนะในการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกเรียกใช้บริการฉุกเฉิน แต่พนักงานบริการของบริษัท ฯ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ณ จุดเกิดเหตุ และ มีความจำเป็นต้องลาก/จูง ในระยะทางไม่เกิน 200 กม. ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ฯ ท่านสามารถใช้สิทธิ์การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางได้ไม่เกิน 300 บาท/ครั้ง (จำกัด 1 ครั้ง/ปี)

 

     เงื่อนไขหลักในการให้บริการ

                 คุ้มครองรถยนต์ที่จดทะเบียนกับ CWC เท่านั้น

                 ขอสงวนสิทธิ์ไม่บริการรถยนต์ที่เสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี

                 ขอสงวนสิทธิ์ไม่บริการรถยนต์ ที่อยู่ระหว่างซ่อมในศูนย์บริการ หรือ อู่บริการ

                 ขอสงวนสิทธิ์รถยนต์ที่มีการดัดแปลง,รถโหลดเตี้ย,รถแข่งทุกประเภท ,รถเชิงพาณิชย์

                 พื้นที่การบริการ 77 จังหวัด ยกเว้น พื้นที่เสี่ยงภัย 3 ชายแดนจังหวัดภาคใต้ , บนดอย , หมู่เกาะต่างๆ

 

สายด่วนเรียกใช้บริการ 24 ชม. โทร 02-015-1919 กด 1

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายสมัครสมาชิก โทร 02-015-1919 กด 2