CWC แจ้งการพ้นสภาพของพนักงานจ่ายงาน

แจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ คุณพัชรี  เชียงสงค์

ตำแหน่ง พนักงานจ่ายงานตัวแทน

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป