TRAILE

 

          CarWorld Club หรือชื่อย่อ CWC ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถยนต์ ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ขยายการให้บริการไปสู่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยได้จัดเตรียมรถยก/พ่วง สำหรับให้บริการรถขนาดเล็ก เพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับรถจักรยานยนต์ที่เป็นสมาชิกของ CWC