ความรับผิดชอบต่อสังคม

CarWorld Club, คาร์เวิลด์ คลับ, CWC

 

นโยบายคุณภาพของบริษัท

ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความซื่อตรง เพื่อรักษาผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายเกินจริงของลูกค้า

- มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

- มีการพัฒนาระบบการจัดการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ

 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท

          วัฒนธรรมองค์กรของ บริษัท คาร์เวิลด์ คลับ จำกัด มีความเชื่อว่า “การให้บริการที่ดีต่อสมาชิก จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการแบ่งปัน การมอบโอกาส ประสบการณ์ที่ดีต่อสังคม” นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จึงมีแนวความคิดและริเริ่มมาจากความเชื่อนี้ พวกเรา CWC CarWorld Club ปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยการมุ่งเน้น
    1. มุ่งมั่นการบริการที่ดีที่สุดและความสะดวกรวดเร็ว
    2. ใส่ใจและตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
    3. เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน/Part time
    4. เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการพัฒนาสังคม