Language

วันต่อต้านยาเสพติดโลก หรือ “World Drug Day”

วันต่อต้านยาเสพติดโลก หรือ “World Drug Day” ถูกจัดขึ้นทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลประกอบกับในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ถือเป็นวาระสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนจะได้แสดงความจงรักภักดี ฯในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 02-015-1919 ต่อ 2 ฝ่ายสมัครสมาชิก
📱 Line Official: @telesale.cwc
💻 Website: www.cwc.co.th