Language

บริษัท คาร์เวิลด์ คลับ จำกัด ได้เข้าเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมรถเช่าไทย TCRA อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 บริษัท คาร์เวิลด์ คลับ จำกัด ได้เข้าเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมรถเช่าไทย TCRA อย่างเป็นทางการและได้เข้าร่วมประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 2 ที่โรงแรม S31 Sukhumvit ได้แนะนำตัวเป็นสมาชิกใหม่ ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิกภายในสมาคมโดยการประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 3 ในครั้งถัดไป บริษัท คาร์เวิลด์ คลับ จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม